teplomery kolaz

Naša spoločnosť je registrovaná na opravu meradiel, ktoré je potrebné následne overiť.

A. OPRAVA MERADIEL: merače tepla, vodomery, manometre, prevodníky tlaku… 

B. OPRAVA TECHNOLOGICKÝCH CELKOV: odovzdávacie stanice tepla, kotolne, vodovody, kúrenie, elektroinštalácie 


C. MONTÁŽ URČENÝCH MERADIEL: montovať určené meradlá môže len osoba alebo organizácia, ktorá je registrovaná podľa zákona o metrológii č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

C1. MONTÁŽNE PODMIENKY učených meradiel 

1. Montáž musí vždy uskutočňovať organizácia s platnou registráciou určených meradiel, ktorá má registrovanú montážnu značku.
2. Pri montáži je nutné uskutočniť kontrolu overovacej značky a údaje, uvedené na meradle.
3. Prietokomery a vodomery sa montujú v smere prietoku pretekajúceho média, prietokomer merača tepla sa montuje do takého potrubia, ako je uvedené na štítku kalorimetrického počítadla.
4. Prietokomery a vodomery montujeme do horizontálnej alebo vertikálnej polohy podľa typového schválenia.
5. Pre správnu činnosť prietokomerov a vodomerov nesmie pripojovacie potrubie prekročiť normovanú hodnotu dĺžok potrubia pred a za meradlom, pokiaľ nie je uvedené inak v certifikáte schválenia typu.
6. Je vhodné pred a za prietokomer alebo vodomer umiestniť uzatváracie armatúry. 
7. Prietokomery a vodomery musia byť umiestnené v priestoroch, chránených proti mrazu. Pri mechanických meradlách je potrebné umiestniť filter alebo kalník. 
8. Pri uvedení do prevádzky je nutné vykonať kontrolu tesnosti spojov a funkčnosti meradla.
9. Všetky časti meradiel je nutné zaplombovať proti nežiaducej manipulácii (tak, ako je to uvedené v certifikáte schválenia typu).
10. Teplovodné potrubie, v ktorom sú meradlá umiestnené, je vhodné zaizolovať. 
11. Osoba, vykonávajúca montáž meradiel, vystavuje kontrolný list meradla (montážny list). 


C2. TYPY MONTOVANÝCH MERADIEL

• Merače tepla
• Vodomery
• Prietokomery- mechanické, vírové, magnetoindukčné, ultrazvukové, fluidikové, clonové
• Teplomery 
• Prevodníky tlaku, diferenčné prevodníky tlaku

© 2009 - 2024 BMS servis s.r.o. Všetky práva sú vyhradené| Ochrana osobných údajov